Zakres świadczonych usług:

Książka przychodów i rozchodów

 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • sporządzanie PIT
 • sporządzanie ewidencji VAT
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego niezbędnych deklaracji podatkowych

Rozliczanie podatku od osób fizycznych
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Karta podatkowa

 • rozliczenia roczne podatku dochodowego od osób fizycznych
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie ewidencji VAT
 • sporządzanie PIT

Pełna księgowość — księgi rachunkowe

 • zakładanie planu kont
 • prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • sporządzanie PIT lub CIT
 • sporządzanie ewidencji VAT
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • rozliczanie ewidencji magazynowej, handlowej itp.
 • sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego niezbędnych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych

Kadry i płace oraz rozliczenia z ZUS i PFRON

 • przygotowanie umów o prace
 • zgłaszanie pracowników do ZUS-u, zmian, korekt,
 • sporządzanie list płac
 • rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło
 • przygotowywanie deklaracji PIT i przekazywanie do Urzędu Skarbowego
 • rozliczenia pracownicze - karty wynagrodzeń
 • sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego przewidzianych przepisami deklaracji
 • rozliczanie z ZUS-em
 • wystawianie zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących spraw kadrowo — płacowych,
 • przygotowanie: umów o pracę, wypowiedzeń, aneksów, świadectw pracy
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych
 • rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności i urlopów
 • prowadzenie akt osobowych
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy (godziny pracy, urlopy, choroby, nieobecności i nadgodziny — na podstawie otrzymanej dokumentacji od pracodawcy)
 • przygotowywanie list płac, list umów cywilnoprawnych, rachunków do umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie deklaracji ZUS DRA + załączniki, PIT 4, PIT 11/8B,
 • rozliczanie dofinansowań z PFRON
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dla przedsiębiorców i pracowników do ZUS
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dla PFRON

Inne

 • sporządzanie biznes planów (m.in. do Powiatowego Urzędu Pracy, w ramach programu POKL, do banków)
 • pomoc w rejestracji i prowadzeniu nowych firm
 • konsultacje, doradztwo w zakresie zarządzania, księgowości i finansów,
 • doradztwo w zakresie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (m.in. POKL, WRPO, POIiŚ)
 • rozliczanie dotacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • przygotowywanie sprawozdań GUS
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • analizy ekonomiczno - finansowe
 • doradztwo w zakresie doboru oprogramowania
 • wdrażanie systemów informatycznych z zakresu finansów i księgowości, gastronomii, obiegu dokumentów, controllingu,
 • usługi fotograficzne
 • usługi informatyczne
Powered by FreeBSD Pewered by lighttpd Pewered by 2pro-mile Valid XHTML 1.0! Valid CSS
Słowa Kluczowe:
kancelaria rachunkowa, biuro rachunkowe, usługi finansowo—księgowe, usługi księgowe, usługi rachunkowe, rozliczanie podatników, rozliczenie roczne podatku, książka przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe, księgi handlowe, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, kadry i płace, ewidencja VAT, PIT, CIT, ZUS, PFRON, zarządzanie firmą, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, biznesplan, wnioski kredytowe, wdrożenie oprogramowania finansowo—kięgowego, gastronomicznego, obieg dokumentów, usługi informatyczne, usługi fotograficzne, biuro rachunkowe w Pile, Piła, podatki, podatek od osób fizycznych, podatek od towarów i usług, podatek od osób prawnych, Symfonia, Controlling-Systems, LSI Software, gastro, hotel, POS